web-monitoring-ok

Algemene Voorwaarden


Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van AddNoise internet & design gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden.

De voorwaarden

Algemeen
Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden. Onder ‘de wederpartij’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respektievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

Aanbiedingen
Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begroting, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franko aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) dokumentatie verplicht ons niet tot akseptatie van een order. Niet-akseptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen acht dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren.

Overeenkomst
Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dán- tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddelijk geprotesteerd heeft. Eventueel later gemaakte afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Voor transakties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de faktuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reklames binnen drie werkdagen. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geleidelijke nakoming van de overeenkomst. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zal worden doorberekend konform de verstrekte prijsopgaven.

Prijzen
Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen: - gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats, - exklusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, - exklusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering, - vermeld in Nederlandse valuta; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend. Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfaktoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

Annulering
Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 1/3 van de orderprijs (inklusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inklusief gederfde winst.

Transportkosten
De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijziging door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de faktuur wordt vermeld. Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

Intellectuele eigendom
Alle hard- en software, tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijk, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven ons onvervreembaar eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te maken. Tenzij met de wederpartij na schriftelijke afspraak is overeengekomen te betalen voor bovengenoemde voorwerpen.

Aansprakelijkheid
Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voorzover die niet in de Wet geregeld is. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan, tenzij onze assuradeuren daarboven dekking verschaffen. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direkt of indirekt, waaronder bedrijfsschade. In iedergeval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van de schadevergoeding.

Levering
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Franko levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de faktuur of anderszins wordt aangegeven.
Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transportering gereed staat.
De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen drie werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te kontroleren, danwel deze kontrole uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de faktuur en/of de vervoersdokumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd.
Alsdan worden reklames dienaangaande niet meer in behandeling genomen. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen faktureren.
Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indikatieve strekking.
De leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risiko.

Overmacht
Onder ‘overmacht’ wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
Is naar ons oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst, zijn verricht, voor dat van de overmacht veroorzakende omstandigheden is gebleken. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddelijk in kennis te stellen.

Reklames
Eventuele reklames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtsstreeks binnen acht dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
Reklames over fakturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na de faktuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respektievelijk de faktuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reklames niet meer door ons in behandeling genomen.
Indien de reklame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren, tenzij wij voorkeur geven aan kreditering.
Retournering van het geleverde kan slechts geschieden naar onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.
De opdrachtgever draagt het risiko van misverstanden ten aanzien van de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specifikaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan danwel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de telefax en soortgelijke transmissiemedia.
De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

Betaling
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling kontant bij aflevering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen veertien dagen na faktuurdatum.
De op onze bank-/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingdag aangemerkt. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en in principe vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande fakturen.
In geval de wederpartij - in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen gelegd wordt, - komt te overlijden of onder curatele gesteld wordt, - enige uit kracht der Wet of van deze kondities op hem rustende verplichting niet nakomt, - nalaat een faktuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

Rente en kosten
Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de faktuurdatum een rente van 11/4 % per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt welke het liquidatietarief te boven gaan.
De buitengerechtelijke inkassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 75,00.

Toepasselijk recht
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verbandhoudend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgelijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. De wederpartij heeft alsdan gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgelijke rechter uit te spreken.
Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen de drie scheidslieden recht spreken als goede mannen naar billijkheid.
Benoeming van scheidslieden geschiedt alsdus dat elk van de partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen.
De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voorzover daarvan in het voorstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering van toepassing.

Contact
Bij telefonisch contact is het mogelijk dat het telefoongesprek wordt opgenomen.

Aanvullende voorwaarden voor digitale produkten

Algemeen
Add Noise zal samen met de opdrachtgever in gezamelijk overleg vaststellen waaraan de website dient te voldoen. Beide partijen zullen een contactpersoon aanwijzen die bevoegd is beslissingen te nemen over de voortgang van de werkzaamheden.

Materialen
Programmatuur, materialen, of gegevens dienen door de opdrachtgever tijdig en volledig ter beschikking worden gesteld aan Add Noise voor verder gebruik aan de website.

Testen site
Als de website in een testfase zit mag de opdrachtgever niet zonder toestemming van Add Noise de website openbaar maken.

Verdere werkzaamheden
Add Noise zal de extra werkzaamheden voortvloeiend uit het online zetten van de nieuwe website zoals de registratie van domeinnamen, procedures voor beveiliging, controle, vindbaarheid bij zoekmachines en onderhoud verrichten als dit uitdrukkelijk onderdeel uitmaakt van de opdracht. Eventuele extra werkzaamheden welke niet zijn besproken en geoffreerd zullen worden berekend als nacalculatie.

Garantie
Als in de periode van 1 maand na online plaatsen van de site eventuele gebreken worden geconstateerd zal deze redelijkerwijs worden hersteld door Add Noise. Deze gebreken dienen schriftelijk aan Add Noise te worden medegedeeld. De garantie vervalt als de opdrachtgever zonder toestemming van Add Noise aanpassingen verricht aan de website, of als er gewijzigde omstandigheden zijn ontstaan welke Add Noise ten tijde van het ontwikkelen van de website niet kon weten.

Gebruik website
Add Noise is niet aansprakelijk voor de diensten of tekortkomingen verricht door de provider waar de website van de opdrachtgever is gehoost. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een goed gebruik van de site en de daaraan gerelateerde software en applicaties. De opdrachtgever verkrijgt het exclusieve recht tot het gebruik van het ontwerp van de website. Deze licentie is niet overdraagbaar en is alleen van toepassing als de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ten opzichte van Add Noise.

Licentie
De opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusieve, niet overdraagbare licentie tot het gebruik van de software en/of applicaties. Deze licentie vervalt als de opdrachtgever zich niet houdt aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Add Noise.

Meerwerk
Als door Add Noise extra werkzaamheden verricht dienen te worden door uitbreiding van de opdracht, door het onjuist aanleveren van materialen en/of gegevens of het herstellen van de site na onoordeelkundig gebruik, zullen deze extra werkzaamheden worden vergoed op basis van het gebruikelijke honoranium van Add Noise.

Ontwerp
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder toestemming van Add Noise een variant of afgeleide van het ontwerp van de website te maken voor toepassingen binnen andere ontwerpen. De opdrachtgever is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming het ontwerp van de website ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

Gebruik website
De opdrachtgever mag voor het gebruik van de website binnen de door Add Noise aangegeven grenzen wijzigingen in de inhoud van de databases, pagina’s en structuren aanbrengen. Het is zonder toestemming van Add Noise niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in: de homepage, de programmatuur, het basis ontwerp en de navigatietools.

Bescherming en bewaren van gegevens
Het overdragen en bewaren van broncodes van programmatuur en technische dokumentatie van de opdrachtgever behoort niet tot de verantwoordelijkheid van Add Noise tenzij nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Add Noise mag zijn programmatuur beschermen. De (technische) maatregelen welke aangebracht zijn door Add Noise mogen niet worden verwijderd of ontweken.

Beëindiging relatie tussen Add Noise en opdrachtgever
De beide partijen zullen bij beëindiging in gezamelijk overleg ervoor zorgen tot een redelijke oplossing te komen zodat de website op een reële wijze door de opdrachtgever kan worden gebruikt.

Promotie
Add Noise heeft het recht gebruik te maken van het ontwerp voor eigen doeleinden met het in acht nemen van de belangen van de opdrachtgever.

Indirecte schade
Add Noise kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en de daaronder vallende gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.

Mailings/digitale nieuwsbrieven
Add Noise is niet verantwoordelijk voor boetes, claims, schades of kosten die het gevolg zijn of verband hebben met het schenden van de regels voor het omgaan met persoonsgegevens, een adressenbestand en het versturen van digitale nieuwsbrieven/mailings.

De door een bezoeker van een website verstrekte gegevens dienen vertrouwelijk te worden behandeld en alleen gebruikt te worden voor de verzending van een digitale nieuwsbrief. De gegevens mogen in geen geval aan derden verstrekt worden of voor andere doeleinden gebruikt worden.

Kijk voor informatie op:
http://www.opta.nl
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009950/geldigheidsdatum_26-08-2009
http://www.cbpweb.nl/

Meer weten? Laten we afspreken.


(058) 26 66 026 of info@addnoise.nl